به نظر شما کدوم موزیک ویدیو حمید صفت بهتره ؟
(43.58%) 4547
بخشش
(17.94%) 1872
چ
(6.632%) 692
end of line
(7.495%) 782
سوختگان
(12.65%) 1320
هیس معلومه کجای
(8.616%) 899
به من نگو شهید
(3.057%) 319
Fake

تعداد شرکت کنندگان : 10431