به نظر شما کدوم موزیک ویدیو حمید صفت بهتره ؟
(43.57%) 4545
بخشش
(17.94%) 1872
چ
(6.634%) 692
end of line
(7.496%) 782
سوختگان
(12.65%) 1320
هیس معلومه کجای
(8.618%) 899
به من نگو شهید
(3.058%) 319
Fake

تعداد شرکت کنندگان : 10429