به نظر شما کدوم موزیک ویدیو حمید صفت بهتره ؟
(43.57%) 4538
بخشش
(17.95%) 1870
چ
(6.634%) 691
end of line
(7.489%) 780
سوختگان
(12.66%) 1319
هیس معلومه کجای
(8.622%) 898
به من نگو شهید
(3.043%) 317
Fake

تعداد شرکت کنندگان : 10413