به نظر شما کدوم موزیک ویدیو حمید صفت بهتره ؟
(43.61%) 4535
بخشش
(17.94%) 1866
چ
(6.626%) 689
end of line
(7.482%) 778
سوختگان
(12.66%) 1317
هیس معلومه کجای
(8.617%) 896
به من نگو شهید
(3.020%) 314
Fake

تعداد شرکت کنندگان : 10395