به نظر شما کدوم آهنگ حمید صفت بهتره ؟
(50.52%) 2749
آهنگ بخشش (حمید صفت و امیرعباس گلاب)
(17.14%) 933
آهنگ چ
(5.035%) 274
آهنگ end of line
(5.715%) 311
آهنگ به من نگو شهید
(7.498%) 408
آهنگ سوختگان
(11.63%) 633
آهنگ هیس معلومه کجای
(2.444%) 133
Fake

تعداد شرکت کنندگان : 5441