به نظر شما کدوم آهنگ حمید صفت بهتره ؟
(50.60%) 2745
آهنگ بخشش (حمید صفت و امیرعباس گلاب)
(17.14%) 930
آهنگ چ
(5.033%) 273
آهنگ end of line
(5.696%) 309
آهنگ به من نگو شهید
(7.503%) 407
آهنگ سوختگان
(11.65%) 632
آهنگ هیس معلومه کجای
(2.359%) 128
Fake

تعداد شرکت کنندگان : 5424