به نظر شما کدوم آهنگ حمید صفت بهتره ؟
(50.74%) 2741
آهنگ بخشش (حمید صفت و امیرعباس گلاب)
(17.16%) 927
آهنگ چ
(5.016%) 271
آهنگ end of line
(5.664%) 306
آهنگ به من نگو شهید
(7.478%) 404
آهنگ سوختگان
(11.64%) 629
آهنگ هیس معلومه کجای
(2.295%) 124
Fake

تعداد شرکت کنندگان : 5402